Parish of Saint George Prayer Times

AG / Saint George / Parish of Saint George

Parish of Saint George Qibla Direction

N E S W

Parish of Saint George Qibla Direction

Compass Direction: 80.7°
Parish of Saint George, Saint George Qibla Direction: Compass Direction: 80.7° True Direction: 66.1°. Magnetic Variation: 14.6°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Parish of Saint George, Saint George, Saint-George

Fitches Creek Prayer Times
Saint George’s Hill, (Saint George's Hill) Prayer Times
Piggotts Hill Prayer Times
Piggotts Prayer Times
Osbourn Prayer Times
Weirs Prayer Times
Paynters Prayer Times
Cedar Valley Mill Prayer Times
Carlisle Prayer Times
Fitches Creek Bay Prayer Times
Gunthorpes Prayer Times
Branns Hamlet Prayer Times
Sampson Hill Prayer Times
Cinnamon Island Prayer Times
Kentish Prayer Times
Tomlinson Prayer Times
Lindsay Hill Prayer Times
Cassada Gardens Prayer Times
Powells Hill Prayer Times
Ottos New Town Prayer Times
Blackmans Point Prayer Times
Parham Hill Prayer Times
Clare Hall Prayer Times
Winthorpes Foot Creek Prayer Times
Mount Pleasant Prayer Times
Saint John’s, (Saint John's) Prayer Times
Vernons Prayer Times
Barnes Hill Prayer Times
Lightfoots Prayer Times
Parham Prayer Times
Belmont Prayer Times
The Grove Prayer Times
Cedar Hill Prayer Times
Mount Joy Prayer Times
Potters Village Prayer Times
Twenty Hill Prayer Times
Potters Buff Prayer Times
Crabs Mill Prayer Times
Skerretts Prayer Times
Scotts Hill Prayer Times
Bellevue Heights Prayer Times
Ottos Hill Prayer Times
Barnes Hill Prayer Times
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Prayer Times
New Winthorpes Prayer Times
Winthorpes Bay Prayer Times
Belmont Hill Prayer Times
Saint Johnston Village Prayer Times
Scotts Hill Prayer Times
Fellingo Shoal Prayer Times
Barnacle Point Prayer Times
Saint Johnston Village Prayer Times
Gambles Terrace Prayer Times
Ottos Hill Prayer Times
North Sound Prayer Times
Belmont Hill Prayer Times
Sutherlands Development Prayer Times
Parham Harbour Prayer Times
High Point Prayer Times
Woods Prayer Times
Hand Point Prayer Times
Sutherlands Development Prayer Times
Old Fort Point Prayer Times
Gambles Prayer Times
Potters Village Prayer Times
Vernon’s Island, (Vernon's Island) Prayer Times
Parham Harbour Prayer Times
Dutchman Bay Prayer Times
Twenty Hill Prayer Times
Herberts Prayer Times
Skerretts Prayer Times
North Sound Prayer Times
Cedar Hill Prayer Times
Herberts Prayer Times
Gambles Prayer Times
Sea View Farm Prayer Times
Renfrew Prayer Times
Potters Buff Prayer Times
Clare Hall Prayer Times
Old Fort Point Prayer Times
Crabs Peninsula Prayer Times
Parham Prayer Times
Belmont Prayer Times
Shoal Point Prayer Times
Freemans Prayer Times
Sherwood Prayer Times
Crabs Peninsula Prayer Times
Parham Hill Prayer Times
Renfrew Prayer Times
Maiden Island Prayer Times
Vernons Prayer Times
Bellevue Heights Prayer Times
Kettle Bottom Shoals Prayer Times
Shoal Bay Prayer Times
Santa Maria Hill Prayer Times
Ottos New Town Prayer Times
Sherwood Prayer Times
Branns Hamlet Prayer Times
Woods Prayer Times
Mount Joy Prayer Times